ZAPISY

Zapisy do klasy „0” i klasy pierwszej integracyjnej na rok szkolny 2017/2018
trwają codziennie w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1500
lub telefonicznie (012) 421-04-59


Rekrutacja do oddziału „0”

LINK → rekrutacja do przedszkoli / www.portaledukacyjny.krakow.pl

 


Rekrutacja do klasy I

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się Zgodnie z Ustawą  z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Art. 204.

 

Pliki PDF

Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do samorządowej szkoły podstawowej w Krakowie na rok szkolny 2017/2018

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klasy I w roku szkolnym 2017/2018

 


 

Kryteria naboru

Kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnego 2017/2018 uzyskają Państwo na stronach serwisu rekrutacyjnego:  LINK → krakow.elemento.pl

 

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jest jego rodzeństwo1

6

kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej

Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu

5

kryterium potwierdzane jest na podstawie informacji zawartej we wniosku rekrutacyjnym

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne

4

kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej

Droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej2

3

dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica

Szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat

2

kryterium potwierdzane jest na podstawie informacji zawartej we wniosku rekrutacyjnym

Droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej1

1

zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata

 

Ilekroć mowa jest o:

rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów kandydata oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad kandydatem;

przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

1 Kryteria dotyczą również innej szkoły w tym samym zespole co szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym

2 Kryterium mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców

 


Terminarz rekrutacji do I klasy SPzOI3

Data Zdarzenie
18.04 – 08.05 Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców (godz. 9.00), przyjmowanie wniosków w szkołach – w godzinach urzędowania sekretariatu, codziennie 7.00-15.00
18.04 – 12.05 Weryfikacja wniosków przez szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
07.06 godz. 09:00 Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych),
08.06 – 16.06 Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dzieci do szkoły – składanie oświadczeń w godzinach ustalonych przez dyrektora
19.06 godz. 12:00 Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

Rekrutacja uzupełniająca

20.06 – 23.06 Rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków w szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora (jedynie w formie papierowej)
13.06 – 26.06 Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
11.07 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
12.07 – 17.07 Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzanie woli przyjęcia – składanie oświadczeń w godzinach ustalonych przez dyrektora
19.07 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 


 

Wszystkim uczniom gwarantujemy:

 • bezpieczną i komfortową atmosferę pracy ucznia w szkole
 • klasy z niewielką liczbą dzieci, co gwarantuje bezpieczeństwo dziecka w szkole
 • wykwalifikowaną kadrę nauczycieli stale doskonalących swoje kompetencje
 • stałą opiekę wychowawczą wszystkich nauczycieli oraz pedagoga szkolnego
 • wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami sprawdzianu zewnętrznego
 • zajęcia z języka angielskiego w małych grupach w klasach 0-VI
 • zajęcia z informatyki od klasy I oraz zwiększoną liczbę godzin w klasach IV-VI
 • bezpłatne zajęcia dla uczniów (logopedyczne, terapeutyczne, wyrównawcze)
 • koła zainteresowań: w klasach O-III (taneczne, plastyczne, teatralne) w klasach IV-VI (teatralne, informatyczne, sportowo – taneczne, fotograficzne, recytatorskie, przyrodnicze, matematyczne, z języka angielskiego)
 • dodatkowe zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych uczniów: SKS, basen, łyżwy, jazda konna (współpraca z ośrodkiem w Olszanicy)
 • klub narciarski połączony z obozami zimowymi na Słowacji
 • tanie i smaczne obiady
 • opiekę wykwalifikowanej kadry w szkolnej świetlicy w godzinach od 700 do 1700
 • wyjazdy na „zielone szkoły” w klasach młodszych i starszych
 • nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe oraz informatyczną, logopedyczną i bibliotekę multimedialną
 • szkolny plac zabaw

Dodatkowym atutem naszej szkoły jest usytuowanie jej w samym centrum Krakowa.Dojazd do placówki z różnych kierunków miasta jest prosty i bezpośredni. Pociąg, autobus, bus czy tramwaj te wszystkie środki komunikacji dowiozą Was bezpośrednio do nas.

 

Zapraszamy do „zerówki” w roku szkolnym 2017/2018

Klasa „0” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie pracuje od 800 do 1300. Priorytetem jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju, poprzez dostosowanie treści, metod i form do możliwości psychoruchowych i zainteresowań dzieci.

 

Zabawy i zajęcia obejmują:

 • realizację nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • edukację społeczno-moralną, zdrowotną, przyrodniczą, matematyczną, techniczna, muzyczną, plastyczną i teatralną
 • rozwijanie umiejętności mówienia, słuchania i rozumienia
 • poprzez zabawę i aktywność ruchową przygotowanie do pisania i czytania

 

Organizowane są również zajęcia dodatkowe:

 • język angielski
 • logopedia – a w tym, co najważniejsze: bezpłatna diagnoza i profilaktyka
 • rytmika – zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem instrumentu
 • kółko plastyczne- poznawanie nowych, ciekawych technik plastycznych
 • kółko recytatorskie

 

Świetlica szkolna

Uczniowie mogą korzystać również ze stołówki i świetlicy, gdzie mogą zjeść obiad oraz spędzić czas na zabawie, wypoczynku i pracy; odrabianie zadań domowych z pomocą nauczyciela.

Świetlica szkolna funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1700

> informacje o świetlicy

 

– ZAPRASZAMY –