Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej : 2009-08-01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji : 2021-04-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Eisler.

 • E-mail: spzoi3.krakow@gmail.com

 • Telefon: 48124210459

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie

 • Adres: ul. Topolowa 22, 31-506 Kraków

 • E-mail: spzoi3.krakow@gmail.com

 • Telefon: 48124210459

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Topolowej, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Back to Top
Facebook
Skip to content